top of page

אזרחות גרמנית

אזרחות גרמנית לצאצאי נרדפי הנאצים

חוק האזרחות הגרמני שנכנס לתוקף ב- 20.8.2021, מרחיב את מעגל הזכאים לאזרחות גרמנית.

כעת, זכאים לאזרחות גרמנית גם נרדפי הנאצים בשנים 30.01.1933 ועד 08.05.1945 אשר איבדו את אזרחותם הגרמנית או ויתרו עליה לפני 26.02.1955 לדוגמא עקב בקשה לרכישת אזרחות זרה, ויתור עפ"י בקשה או נישואין עם אזרח זר, או רכישת האזרחות הגרמנית נמנעה מהם בנסיבות אלה.

זכות ההתאזרחות עומדת גם לצאצאים ללא צורך שבן המשפחה עליו נשענים לשם קבלת האזרחות יוציא אף הוא אזרחות.

מי זכאי להשבת אזרחותו?

אזרחים גרמנים לשעבר שבין 30 בינואר 1933 ל -8 במאי 1945 נשללו ממנה אזרחות מטעמים פוליטיים, גזעיים או דתיים זכאים להשבת אזרחותם וכך גם צאצאיהם.

 

באילו מקרים נשללה האזרחות מסיבות פוליטיות, גזעיות או דתיות?

האזרחות נשללה מסיבות פוליטיות, גזעיות או דתיות כאשר :

• אבד באופן אוטומטי בהתאם לסעיף 2 לצו ה -11 ליישום חוק אזרחי הרייך מיום 25 בנובמבר 1941 (נכון לגבי כל אזרחי גרמניה היהודים אשר גרו מחוץ לגרמניה כאשר הפקודה נכנסה לתוקף או מאוחר יותר)

אוֹ

• קופחו באופן פרטני על פי חוק ביטול התאזרחות ו שלילת אזרחות גרמנית מיום 14 ביולי 1933. מקרים בודדים של מניעת

 

מה לגבי מקרה בו התקבלה אזרחות אחרת באמצעות בקשה?

כל מי שאזרחותו הגרמנית נשללה ממנו  וקיבל אזרחות זרה על ידי הגשת בקשה לאזרחות זרה, זכאי לקבל בחזרה את אזרחותו הגרמנית. זה חל גם על הצאצאים.

 

אילו צאצאים זכאים לתבוע השבת אזרחות גרמנית?

צאצאים לאדם שנשללה ממנו אזרחותו הגרמנית בין התאריכים 30 בינואר 1933 עד 8 במאי 1945.

bottom of page